Regulamin

1. Zagadnienia Wstępne


 1. Niniejszy regulamin reguluje prawa i obowiązki uczestników imprezy odbywającej się w dniach 20-22 października 2023 na terenie CFI Boutique Hotel III przy ulicy Piłsudskiego 10/14, 90-051 w Łodzi (zwanym dalej Hotelem Głównym) oraz we wszystkich miejscach, gdzie odbywają się punkty programowe związane z ww. imprezą. Impreza nazywana jest dalej Furrorem lub Imprezą. 

 2. Organizatorem Imprezy jest Przemysław Popielarski zwany dalej Organizatorem.

 3. Ilekroć w regulaminie mowa jest o Hotelu Overflow, rozumie się przez to udostępniony przez Organizatora hotel, który nie jest hotelem CFI Boutique Hotel III przy ulicy Piłsudskiego 10/14, 90-051 w Łodzi.

 4. Furror nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych tj. z dnia 14 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2171).

 5. Uczestnikiem imprezy może być tylko osoba pełnoletnia w dniu rozpoczęcia imprezy. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do przeczytania regulaminu. Rejestracja na stronie furror.pl równoważna jest z wyrażeniem akceptacji regulaminu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu w dowolnym momencie poprzedzającym rozpoczęcie imprezy.

 7. W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz regulaminu miejsca, w którym odbywa się impreza.

 8. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozwiązanie kwestii nieobjętych Regulaminem i niepodlegających pod przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub regulaminem miejsca, gdzie odbywa się Impreza, leży w gestii Organizatora.

 9. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej imprezy, jak również w punkcie akredytacji lub ConOpsie podczas trwania Furrora.

 10. W sprawach niewymienionych w regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

2. Przebieg imprezy


 1. Uczestnicy Furrora mogą przebywać na terenach imprezy od dnia 20 października od godziny 15:00 do dnia 22 października do godziny 12:00. Przedłużenie pobytu w pokoju poza te ramy czasowe może skutkować nałożeniem przez hotel opłaty dodatkowej na uczestnika.

 2. Osoby bez przypisanego pokoju w Hotelu Głównym lub Hotelu Overflow mogą przebywać na terenie Furrora nie wcześniej niż od godziny 8:00 i nie dłużej niż do godziny 22:00, lub do końca ostatniego punktu programu w danym dniu, o ile biorą w nim udział, z zastrzeżeniem czasu trwania imprezy opisanego w punkcie 1.

 3. Organizator może upoważnić osoby do występowania w jego imieniu. Takie osoby nazywane są dalej Helperami.

 4. Każdy uczestnik niezwłocznie po wejściu na teren imprezy musi odebrać swój identyfikator i nosić go w widocznym miejscu przez cały czas trwania imprezy. Uczestnik, który nie okaże identyfikatora na żądanie organizatorowi, helperom lub obsłudze hotelu może zostać usunięty z terenu imprezy. Wyjątkiem są osoby, które dostały jednorazowo i czasowo pozwolenie by nie musiały nosić identyfikatora w widocznym miejscu.

 5. Uczestnik przy wydawaniu identyfikatora musi okazać dowód tożsamości, który potwierdzi jego tożsamość i pełnoletniość.

 6. W przypadku zgubienia lub zniszczenia identyfikatora należy zgłosić się do Organizatorów, lub Helperów.

 7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przebieg imprezy może być utrwalony za pomocą zapisu audio-video lub udostępniany on-line przez osoby wyznaczone przez organizatora.

 

3. Obostrzenia


 1. Złamanie jakiegokolwiek zapisu regulaminu może skutkować odebraniem prawa do udziału w imprezie i usunięciem z jej terenu bez możliwości uzyskania zwrotu poniesionych kosztów oraz wnoszenia jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.

 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń Organizatorów, Helperów oraz obsługi hotelu.

 3. Uczestnicy Furrora zobowiązani są do zachowania i ubioru zgodnego z normami społecznymi oraz zachowania czystości i porządku na terenie imprezy, oraz na terenie go okalającym. Podpunkt ten w szczególności, choć nie tylko, dotyczy zachowań seksualnych, strojów fetyszowych, publicznego negliżu oraz strojów zbyt mocno odzwierciedlających, podkreślających lub odsłaniających anatomię ciała.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników.

 5. Odpowiedzialność za wszelkie szkody - niezależnie od ich rodzaju - ponosi sprawca. Organizator nie może być pociągany do odpowiedzialności za szkody poczynione przez kogoś innego. Uczestnik wyraża zgodę na wyłączenie jakiejkolwiek odpowiedzialności Organizatora za konsekwencje udziału w Furrorze.

 6. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy bez pozwolenia Organizatora: 
  - Broni, replik broni, amunicji oraz przedmiotów ich przypominających,
  - Broni białej i innych ostrych przedmiotów,
  - Substancji toksycznych lub chemicznie niestabilnych,
  - przedmiotów niebezpiecznych w rozumieniu Kodeksu Karnego,
  - Innych przedmiotów mogących stanowić niebezpieczeństwo.
   
 7. W przypadku wniesienia na teren imprezy przedmiotów wymienionych w punkcie III.6. konsekwencją może być usunięcie z imprezy wraz z odmową uczestnictwa w przyszłych edycjach, lub mogą być one zniszczone lub skonfiskowane i ich odbiór będzie możliwy po zakończeniu imprezy.

 8. Zabronione jest wnoszenie i zażywanie środków odurzających, psychoaktywnych i psychotropowych, za wyjątkiem leków przepisanych przez lekarza.

 9. Spożywanie alkoholu i palenie poza wyznaczonymi miejscami jest zabronione.

 10. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, psychoaktywnych lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Furrora.

 11. Zabronione jest wnoszenie bez pozwolenia materiałów reklamowych lub propagandowych oraz agitacja i manifestowanie poglądów niezależnie od formy.

 12. Każdy uczestnik Furrora zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z terenu konwentu i zgłoszeniem sytuacji do odpowiednich służb.​

 13. Organizator może odmówić przyjęcia lub ocenzurować dowolną treść przesyłaną przez uczestnika (na przykład nazwę konta lub awatar widoczny na identyfikatorze), jeżeli uzna, że łamie ona w jakiś sposób zasady współżycia społecznego, jest obsceniczny, obraźliwy, wulgarny lub jest nieakceptowalną reklamą.

 14. Zabronione jest nagrywanie oraz upublicznianie fragmentów programu bez zgody Organizatora. Uczestnik jest zobowiązany do usunięcia opublikowanych treści na żądanie organizatora.

 

4. Sprzedaż akredytacji i miejsc noclegoweych oraz polityka zwrotów


 1. Furror jest imprezą zamkniętą i Organizator ma prawo do odmowy uczestnictwa danej osoby bez  podania przyczyny.

 2. Warunkiem wzięcia udziału w Furrorze są:

  1. zarejestrowanie się na stronie furror.pl z podaniem prawdziwych danych i opłacenie opłaty wejściowej zwanej dalej Akredytacją. Akredytację można zarezerwować i opłacić poprzez udostępniony przez Organizatora kanał rezerwacji na stronie furror.pl,

  2. bycie pełnoletnim w świetle przepisów prawa RP najpóźniej pierwszego dnia imprezy oraz okazanie dokumentu potwierdzającego wiek i  tożsamość.

 3. Wykupienie lub otrzymanie akredytacji jest warunkiem koniecznym wejścia na Imprezę.

 4. Osobą kupującą akredytację jest zawsze osoba płacąca za nią, nawet jeżeli robi to na rzecz lub w imieniu innej osoby.

 5. Osoby chcące uzyskać fakturę za usługę powinny każdorazowo zgłosić chęć uzyskania faktury po dokonaniu wpłaty na rzecz Organizatora. Wiadomość powinna być przesłana na adres kontakt@furror.pl (koniecznie używając skrzynki mailowej podanej podczas rejestracji, gdyż jest to forma weryfikacji tożsamości) i powinna zawierać tytuł wysłanego przelewu, imię, nazwisko oraz adres przelewającego oraz ewentualnie jego NIP. Faktura zostanie wystawiona i przesłana w formie pliku PDF na adres mailowy, z którego została wysłana prośba o wystawienie faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty. Zgodnie z punktem V.2. faktura może być wystawiona tylko na dane osoby opłacającej akredytację lub miejsce hotelowe.

 6. Po terminie określonym przez Organizatora kupujący akredytację lub pokój hotelowy nie ma możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Przed tym okresem można poprosić o zwrot np. wysyłając prośbę na adres kontakt@furror.pl (koniecznie używając skrzynki mailowej podanej podczas rejestracji, gdyż jest to forma weryfikacji tożsamości).

 7. W szczególnych przypadkach za zgodą organizatora uczestnik może odstąpić swoją akredytację i miejsce w hotelu innej osobie, która ma konto na stronie furror.pl. Organizator zastrzega, że nie jest stroną transakcji w przypadku odsprzedaży biletu innej osobie przez Uczestnika i w związku z tym zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności w razie zgłaszanych przez nowego Uczestnika roszczeń, w tym m.in. dotyczących konieczności poniesienia dodatkowych opłat.

 8. Każda próba odsprzedaży akredytacji lub miejsca noclegowego powyżej ceny zakupu po uwzględnieniu zniżek skutkować będzie odmową uczestnictwa w imprezie na tej i następnych edycjach Imprezy.

 9. Wybór pokoju hotelowego możliwy jest jedynie poprzez stronę internetową konwentu po zakupie i opłaceniu biletu.

 10. Uczestnik zajmujący pusty pokój w Hotelu Głównym staje się odpowiedzialny za jego rezerwację i zobowiązany jest do wpłaty całości kosztów noclegu na konto Organizatora wskazane w panelu uczestnika w terminie określonym na stronie furror.pl, w przeciwnym wypadku rezerwacja pokoju może zostać anulowana.

 11. Uczestnik zajmujący pusty pokój w Hotelu Overflow staje się osobą odpowiedzialny za jego rezerwację. Informacje na temat sposobu rezerwacji zostaną przesłane na maila podanego podczas rejestracji. Rezerwacja i opłacenie noclegu w Hotelu Overflow dokonywane są w sposób uzgodniony z Hotelem Overflow.

 12. Wybór pokoju na stronie internetowej może zostać zmieniony przez Organizatora z przyczyn technicznych, w przypadku nieopłacenia pokoju w wymaganym terminie przez osobę odpowiedzialną za pokój lub za zgodą Organizatora i w uzasadnionych przypadkach na życzenie osoby odpowiedzialnej za rezerwację pokoju.

 

5. Klauzula rodo


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, zwanym dalej Administratorem, jest Przemysław Popielarski z siedzibą w Poznaniu, NIP: 9721177503. 

 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji Furrora, co jest niezbędne do wykonania umowy, której Uczestnik jest stroną (art. 6 ust. 1 pkt. B RODO). Zbierane przez nas dane to: imię, nazwisko, nick/pseudonim, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, nazwy użytkownika w komunikatorach internetowych, kraju pochodzenia oraz dane dotyczące rozliczeń finansowych z Organizatorem.

 3. Dane są wykorzystywane do świadczenia usługi hotelowej oraz do komunikacji z Uczestnikami.

 4. W przypadku osób nocujących w hotelu konwentowym (głównym lub pobocznym) dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu email mogą być udostępnione właścicielowi hotelu, w którym nocuje dany uczestnik. Są to:
  - w przypadku hotelu głównego CENTRAL FUND OF IMMOVABLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź, NIP: 7282410591, REGON: 472910966
  KRS 0000039596 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
  Krajowego Rejestru Sądowego
  Wysokość kapitału zakładowego 219 345 500,00 ZŁ
  - w przypadku hotelu pobocznego: Accor S.A., spółka dominującą Grupy Accor, z siedzibą pod adresem 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francja (polityka przetwarzania danych osobowych)

 5. Dane dotyczące rozliczeń finansowych przechowywane są przez Alior Bank SA i są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy.

 6. Dane osobowe w postaci pseudonimu zostaną udostępnione innym uczestnikom Furrora na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 pkt. B RODO).

 7. Dane osobowe w postaci adresu e-mail lub innych kanałów komunikacji podanych na stronie mogą zostać w szczególnych przypadkach przekazane organizatorom punktów programowych, na które zapisał się uczestnik (art. 6 ust. 1 pkt. B RODO).

 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Imprezy oraz spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. Dane uczestników mogą zostać przetwarzane dłużej w przypadku, gdy nabędą prawa do preferencyjnego traktowania w przyszłych edycjach konwentu lub nałożone będą na nich długoterminowe ograniczenia związane z udziałem w konwencie.

 9. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Wszyscy Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do PUODO, jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza ich dobro osobiste, dobre imię lub jest sprzeczne z przepisami prawa.

 11.  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość realizacji usługi, a w konsekwencji brak możliwości uczestnictwa w Imprezie.

 12. Na wszystkie pytania związane z danymi osobowymi odpowie Administrator lub wyznaczona przez niego osoba.  

 

6. Postanowienia końcowe

1. Założenie konta na stronie furror.pl oznacza akceptację warunków regulaminu.

2. Można posiadać tylko jedno konto na stronie furror.pl