REGULAMIN Wolontariuszy

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konwentu Furror 2024, zwanego dalej “Konwentem”, jest Fundacja BT (zwana dalej “Organizatorem”), wpisana do rejestru pozycji KRS w rejestrze stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000696579, NIP 9571098089, REGON: 368359440.
   
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują każdą osobę (zwaną dalej „Wolontariuszem”), która świadczy usługi na rzecz Organizatora w ramach tworzenia Festiwalu. Wszyscy uczestnicy Konwentu, również Wolontariusz, zobowiązani są także przestrzegać Regulaminu festiwalu oraz przepisów porządkowych i regulaminu obiektu, obowiązujących w miejscu odbywania się Konwentu. 
   
 3. Konwent odbywa się od 03 października 2024 r. od godziny 18:00 do 06 października 2024 r. do godziny 12:00 w wyznaczonej części hotelu Mercure Opole (ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole), która oznakowana stanowi teren Konwentu.  

 

Warunki uczestnictwa w Konwentu

 1. Wolontariusz zgłasza chęć uczestnictwa w Konwencie poprzez Zgłoszenie przy pomocy formularza udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej, w terminie podanym w informacji dodatkowej do formularza. 
   
 2. Każdy Wolontariusz zobowiązany jest do odbioru identyfikatora oraz pakietu funkcyjnego od Organizatora oraz podpisania umowy wolontariackiej przed rozpoczęciem świadczenia usług. 
   
 3. O przyjęciu Wolontariusza decyduje Organizator, informując o fakcie akceptacji lub odrzucenia Zgłoszenia przy użyciu poczty elektronicznej w terminie podanym w informacji dodatkowej do formularza. 

 

Warunki porządkowe 

 1. Wolontariusz zobowiązuje się do: 
  1. odbycia wymaganych przez Organizatora szkoleń we wskazanym miejscu i czasie
  2. wyraźnego używania wyznaczonej identyfikacji wizualnej (koszulka, czytelnie podpisany identyfikator oraz inny ubiór zapewniony mu przez Organizatora) podczas świadczenia usług na rzecz Organizatora
  3. stawienia się we wskazanym miejscu i czasie w celu wykonania przydzielonych zadań
  4. wykonywania zadań przydzielonych przez minimum 8 godzin dyżuru oraz w razie potrzeby podczas całego Konwentu, na zasadach ustalonych indywidualnie z Organizatorem
  5. wykonywania swoich zadań starannie, z zachowaniem przepisów BHP
  6. zapoznania się z planem budynku, planami ewakuacji oraz programem Konwentu
  7. dbania o własne samopoczucie i zdrowie
  8. dbania o dobry wizerunek Konwentu
  9. komunikacji z Organizatorem i innym Wolontariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz innych narzędzi wskazanych przez Organizatora
  10.  informowania Organizatora w wypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych
    
 2. Wolontariusz ma prawo do:
  1. zniżki na opłatę akredytacyjną udzieloną w momencie akceptacji
  2. dostępu do atrakcji Konwentu poza godzinami wyznaczonego dyżuru
  3. zwrotu kosztów poniesionych na skutek wykonania poleceń Organizatora zgodnie z wytycznymi Organizatora
    
 3. Organizator zapewnia Wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW). 
   
 4. Organizator wyznacza wolontariuszom miejsce do przebywania i odpoczynku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie Wolontariusza obowiązują postanowienia wynikające z Regulaminu Konwentu.
   
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca lub odwołania Konwnetu. O zmianach tych Organizator poinformuje Wolontariusza niezwłocznie.
   
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu. W przypadku zmiany Wolontariusz zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub innych narzędzi komunikacji elektronicznej wskazanych przez Organizatora.

 

Regulamin z dnia 05.06.2024